Verduurzaming VvE's: complex maar niet onmogelijk

Gestapelde bouw waarin niet alle woningen in eigendom zijn van de corporatie. De Vereniging van Eigenaren (VvE) beslist in dat geval over alle ingrepen in collectieve sfeer. Complicatie voor corporaties in de toch al complexe uitdaging naar een CO2- en grondstoffenneutrale woningvoorraad.


Uitdaging

De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is een grote uitdaging. Technisch, financieel en sociaal. VvE-complexen vormen voor corporaties een extra uitdaging. De corporatie beslist niet meer alleen op basis van instemming van haar huurders. De VvE is aan zet. Met meer eigenaren dan alleen de corporatie. Vanwege deze complicatie laat de aanpak van deze complexen vaak op zich wachten. Eerst maar beginnen met de reguliere complexen. Van uitstel komt afstel? Geen optie. 
Met ingang van 2018 is de Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars in werking getreden. Vanuit die wet borging dat reservering voor onderhoud bij VvE’s plaatsvindt. Plus verbetering van de financieringsmogelijkheden voor verduurzaming. Bijvoorbeeld middels de uitgebreide Energiebespaarlening en subsidies

Mogelijkheden

Het wettelijke en financiële kader biedt dus mogelijkheden. Hoe gaan corporaties hier vervolgens pragmatisch mee aan de slag? Structurele aandacht voor deze categorie complexen is gewenst. Start met rubriceren van de VvE complexen. Dit geeft houvast bij de te volgen aanpak (zie eerder bericht). Stel de aanpak op hoofdlijnen voor ieder VvE complex vast. Heeft de verduurzamingsopgave nog effect op het aan- of verkoopbeleid van de corporatie voor de VvE-complexen? Vervolgens is het zaak om de geplande ingrepen gestaag uit te voeren. Met extra aandacht voor de informatievoorziening naar en besluitvorming in de VvE. Niet alleen ondersteuning van de geijkte ketenpartners op bouw- en installatiegebied. Maar daarnaast extra ondersteuning op financiële vlak. Denk aan de gemeente, VvE Belang of het SVn

Meer informatie: Luc Huveneers


Publicatie datum: 10 november 2019 19:00

Laatste nieuws