Contouren terugleversubsidie duurzame stroom bekend

De huidige salderingsregeling stopt na 2020. Opvolging door terugleversubsidie in andere vorm. Wiebes schetst vast de hoofdlijnen. Focus op het overbruggen van een terugverdientijd van 7 jaar. Met een jaarlijks vast te stellen plafond. Aangepaste meters zijn dan noodzakelijk.


Formaat van de afbeelding is 672 x 224 pixels oftewel 178 x 59 mm. De afbeelding mag eventueel ook iets groter of kleiner zijn, als de verhouding maar altijd hetzelfde blijft, namelijk 1 : 3.

[Het formaat van dit gehele blok is het formaat van de afbeelding. Vervang bovenstaande tekst door de afbeelding en haal dit stuk tussen haken weg.]

Stimuleringskader

Momenteel zijn er vanuit het Rijk drie subsidieregelingen gericht op het opwekken van duurzame stroom: 

Aanpassing van de salderingsregeling is in aantocht. Daarnaast overweegt Wiebes op termijn ook invoeging van de postcoderoosregeling in de vervanger van de salderingsregeling. SDE+ blijft vooralsnog ongewijzigd. Continuering en uitbreiding van de ondersteuning voor energiecoöperaties. Ook relevant voor corporaties. Woningcorporaties en energiecoöperaties weten elkaar steeds beter te vinden.

Contouren

Uitgangspunt voor de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van 7 jaar. Voor een investering in een installatie voor opwek van duurzame stroom. Concrete punten:

  • Gericht op burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting
  • Niet alleen voor zonnepanelen, ook voor andere bronnen van duurzame stroom zoals windenergie
  • Gebruikers van de huidige salderingsregeling mogen ook deelnemen. Voor hen komt er een soepele overgang
  • De terugleversubsidie geldt uitsluitend voor de op het elektriciteitsnet ingevoegde duurzame stroom. Niet voor de zelf opgewekte stroom die men zelf direct verbruikt of opslaat achter de aansluiting. Voor die stroom betalen gebruikers ook na 2020 geen energiebelasting en ODE
  • Jaarlijks stelt het Ministerie van EZK vooraf een subsidieplafond vast om overstimulering te voorkomen
  • Aanvragen van de terugleversubsidie gaat via RVO, uitbetaling c.q. verrekening via de energierekening
  • Aanwezigheid van aangepaste (slimme) meters bij de kleinverbruikers die duurzame stroom opwekken is noodzakelijk

Verdere uitwerking van de regeling volgt. De ingezette koers is duidelijk. Atriensis gaf eerder al tips voor corporaties om te anticiperen op deze omslag. Regeren is vooruitzien!

Meer informatie: Frank van Hoogstraten


Publicatie datum: 27 juni 2018 08:00

Laatste nieuws