Kennisprogramma

2024

Atriensis organiseert in 2024 wederom een compleet kennisprogramma. Bestaande uit verschillende kennisbijeenkomsten, lunchlezingen, whitepapers en podcasts. Met als hoofdthema in 2024 'Van Nationale Prestatieafspraken naar realisatie'. 

Vorig jaar stond het kennisprogramma van Atriensis in het teken van het 'wat' en de 'waarom' van de Nationale Prestatieafspraken. In 2024 staat de 'hoe'-vraag centraal. Hoe kunnen de Nationale Prestatieafspraken op het gebied van verduurzaming zo optimaal mogelijk gerealiseerd worden? Vijf subthema's belichten het hoofdthema vanuit verschillende hoeken: (1) financiële haalbaarheid, (2) genoeg capaciteit, (3) draagvlak belanghouders, (4) klimaatadaptatie en biodiversiteit en (5) huurders in de cockpit.

Ben je benieuwd naar onze reeds gepubliceerde kennismiddelen? Bezoek dan onze Kennisbank!

 

Van Nationale Prestatieafspraken naar realisatie

De Nationale Prestatieafspraken van 30 juni 2022 betekenen een versnelling van de verduurzaming van bestaande sociale huurwoningen in de periode tot en met 2030. In ruil voor het vervallen van de verhuurheffing zijn een viertal verduurzamingsafspraken vastgelegd.

Het kennisprogramma van 2023 bracht deze vier afzonderlijke verduurzamingsafspraken met hun onderlinge samenhang op verschillende manieren voor het voetlicht. ‘Wat’ en ‘waarom’ stonden uitgebreid centraal. In 2024 focust het kennisprogramma van Atriensis zich op de 'hoe'-vraag. Hoe kunnen de Nationale Prestatieafspraken op het gebied van verduurzaming zo optimaal mogelijk gerealiseerd worden?

Het kennisprogramma van Atriensis is opgedeeld in vijf subthema's. Per subthema biedt Atriensis verschillende middelen van informatieuitwisseling -en overdracht aan zoals podcasts, lunchlezingen, whitepapers en kennisbijeenkomsten. Hieronder lees je meer over de subthema's en aanmeldmogelijkheden. Deelname aan ons kennisprogramma is kosteloos.

Financiële haalbaarheid binnen de Nationale Prestatieafspraken

Berekeningen die de Nationale Prestatieafspraken van 30 juni 2022 onderbouwden, toonden de haalbaarheid aan. Met als kanttekening dat rond 2030 de bodem van de schatkist voor de hele sector in zicht komt. Bij sommige corporaties eerder en andere later. Het jaar 2024 staat in het teken van een financiële heroverweging van de Nationale Prestatieafspraken. Ongeacht de uitkomst moeten corporaties scherp aan de wind zeilen. Daarom veel aandacht voor het verbeteren van de financiële haalbaarheid binnen het bestaande speelveld. Zoals de vraag hoe je met scherp schiet: de juiste geen spijt maatregelen op een optimaal moment? Slim inkopen en optimaal gebruik van alle subsidiekansen. En uiteraard de vraag hoe redelijke inkomsten van huurders te genereren binnen het bestaande speelveld van wet- en regelgeving. Zodat er nog enig verdienmodel is. Via huurprijs, Besluit Servicekosten, Warmtewet en aanstaande Wet collectieve warmte of EPV.  

Bekijk via onderstaande knop de evenementen die Atriensis in 2024 aanbiedt binnen dit subthema en meld je aan!
 

Genoeg capaciteit voor de Nationale Prestatieafspraken

De verduurzamingsopgave binnen de Nationale Prestatieafspraken leidt tot een extra jaarlijkse investering van € 1,45 miljard in de bestaande voorraad. Maar het piept en kraakt in de hele samenleving als het om capaciteit gaat. Zo ook voor deze uitdaging. Bij corporaties, hun adviseurs, alle uitvoerende bedrijven en de toeleverende industrie. Kwaliteitstekort, lange wachttijden en hogere prijzen als gevolg. Niet voor niets constateerde het Klimaatakkoord van 2019 al dat veel meer arbeidspotentieel behouden en aangetrokken moest worden. Plus innovatie en industrialisatie. De vraag is welke mogelijkheden corporaties zelf hebben. Nog meer focus op kerntaken? Samenwerkingsverbanden met andere corporaties? Extra mogelijkheden door verduurzaming te koppelen aan reguliere onderhoudstaken? Afstemming van planningen voor verduurzaming van installaties met installateurs, warmtebedrijven en de netbeheerder? Ultiem is natuurlijk het aanzwengelen door corporaties van innovatie gericht op versnelling zonder extra handjes.           

Bekijk via onderstaande knop de evenementen die Atriensis in 2024 aanbiedt binnen dit subthema en meld je aan!
 

Draagvlak belanghouders voor de Nationale Prestatieafspraken

De Nationale Prestatieafspraken voor verduurzaming vormen een enorme extra inspanning voor corporaties. Niet alleen financieel, maar ook organisatorisch. Daarbij is er forse concurrentie van andere uitdagingen zoals nieuwbouw en betaalbaarheid. ‘Als wij middelen tekortkomen krijgt nieuwbouw de voorkeur boven verduurzaming van de bestaande voorraad. En wij verduurzamen alleen als er een behoorlijk financieel rendement is.’ Alleen op basis draagvlak middels intrinsieke motivatie is er kans op succes voor de omvangrijke verduurzamingsopgave in de bestaande voorraad. Intern gaat het om de werkorganisatie, bestuur, toezicht en huurdersraad. Extern gaat het om de gemeente, de netbeheerder en alle uitvoerende partijen zoals bouw- en onderhoudsbedrijven, installateurs en warmtebedrijven. Hoe zorg je voor draagvlak en hoe borg je dat? Extra belangrijk in tijden van veelvuldige functiewisselingen. Hoe zorg je voor wederkerigheid? Welke overlegvormen zijn succesvol gebleken?        

Bekijk via onderstaande knop de evenementen die Atriensis in 2024 aanbiedt binnen dit subthema en meld je aan!
 

 

Klimaatadaptatie en biodiversiteit in de Nationale Prestatieafspraken

Voor verduurzaming ligt de nadruk in de Nationale Prestatieafspraken sterk op energiebesparing en het benutten van duurzame energie. Tegelijk is verduurzaming een veel omvangrijker terrein. Hoe contraproductief is het om afscheid van fossiele brandstoffen te nemen, terwijl dit gepaard gaat met vervuiling en benutting van niet circulaire materialen? Immers nu nog te vaak beperkt hergebruik van sloopmaterialen, veel afval als gevolg van de ingrepen én benutting van niet circulaire producten. En wat heb je aan een goed geïsoleerd huis als het in de zomer veel te heet wordt? De aarde warmte op, de woonomgeving is steeds meer steenachtig en goed geïsoleerde woningen houden warmte veel langer vast. Hoe zorg je ervoor dat ingrepen gericht op energiebesparing en productie van duurzame energie gelijk op lopen met klimaatadaptatie en biodiversiteit? Hoe zorg je voor een integrale benadering? Hoe stel je doelen vast en toets je resultaten hieraan? Wat zijn nu al haalbare goede praktijkverhalen?

Bekijk via onderstaande knop de evenementen die Atriensis in 2024 aanbiedt binnen dit subthema en meld je aan!
 

 

Realisatie Nationale Prestatieafspraken met huurders in de cockpit

Hoe geef je prioriteit aan woningen en huurders waar de urgentie van verduurzamen vanwege dreigende energiearmoede het hoogste is? Welke rol kunnen data hierbij spelen? Na programmering is bij uitrol van verduurzamingsprogramma’s praktisch altijd de formele instemming van huurders nodig. Immers het gehuurde wijzigt. Natuurlijk is dat niet genoeg. Optimale participatie en communicatie zijn cruciale succesfactoren. Soms ligt de lat hoog vanwege een bijdrage van huurders voor nieuwe duurzame opwekkers. In andere gevallen vanwege de forse overlast door de uitvoering en flinke wijzigingen in gebruik van de woning. Of blijken huurders weinig enthousiast over specifieke duurzaamheidsmaatregelen zoals installatietechniek en missen zij in de plannen door henzelf gewenste ingrepen. En moet verduurzaming van de woning zelf niet altijd gepaard gaan met juist gebruik van de gewijzigde woning en een meer duurzame levensstijl? Kortom, hoe betrek je huurders voor een optimaal en blijvend verduurzamingsresultaat, hoe lever je maatwerk op basis van groene profielen en welke participatie- en communicatiestrategieën blijken dan het meest succesvol?

Bekijk via onderstaande knop de evenementen die Atriensis in 2024 aanbiedt binnen dit subthema en meld je aan!