Sluit aanbestedingsbeleid wel bij de praktijk aan?

Lid van Aedes? Dan is een visie op opdrachtgeverschap en aanbestedingsbeleid verplicht. Recent publiceerde Aedes een format dat in ‘Word’ beschikbaar is. Vervang ‘Woningcorporatie XXX’ door de eigen naam en ‘klaar is Kees’. Dat is natuurlijk veel te kort door de bocht. Adviezen voor een zorgvuldig proces met aansluiting tussen beleid en praktijk. 

Foto bij nieuwsbericht

Formaat van de afbeelding is 672 x 224 pixels oftewel 178 x 59 mm. De afbeelding mag eventueel ook iets groter of kleiner zijn, als de verhouding maar altijd hetzelfde blijft, namelijk 1 : 3.

[Het formaat van dit gehele blok is het formaat van de afbeelding. Vervang bovenstaande tekst door de afbeelding en haal dit stuk tussen haken weg.]

Hulpmiddel

Artikel 5.3 van de Governancecode woningcorporaties 2020 meldt dat ‘bestuur en RvC een visie op opdrachtgeverschap en het beleid van aanbestedingen hebben. Hierop volgend stelt het bestuur een aanbestedingsbeleid op. Dit beleid onderschrijft de beginselen van aanbesteden; namelijk gelijke behandeling, objectiviteit, transparantie en proportionaliteit.’ Ga hiermee aan de slag als dit nog ontbreekt. Het model beleidsplan van Aedes (‘Beleid voor professioneel opdrachtgeverschap en inkoop’) met toelichting is een prima hulpmiddel. Waak echter voor het blind overnemen van teksten. Inkoopbeleid krijgt pas waarde als er draagvlak is en als de praktijk hierop aansluit. Ook bij de bestaande samenwerkingen met de ketenpartners van de corporatie. 

Modernisering

Natuurlijk beschikken de meeste corporaties al over aanbestedingsbeleid, dat keurig op de website na te lezen is. Actuele processen sluiten daar echter vaak niet meer bij aan. Waardoor inkoop met grote regelmaat eindigt met de vraag hoe dit af te stemmen op archaïsche teksten in dat vigerende aanbestedingsbeleid en op de eigen governance. Voorbeelden. Een bedrijf komt met een niet te weigeren innovatief aanbod. Hoezo openbaar aanbesteden vanaf een drempelbedrag? Of gezamenlijke inkoop met andere woningcorporaties. Iedere corporatie heeft eigen en onderling afwijkend aanbestedingsbeleid. Is een hopeloze spagaat het gevolg? Of aansluiting op een warmtenet van een warmtebedrijf dat door de gemeente aangewezen is. Gedwongen winkelnering? Vermijd dat frequente beroep op uitzonderingsmogelijkheden in het huidige aanbestedingsbeleid. Het beleidsdocument verliest geloofwaardigheid. Zorg voor aansluiting tussen vernieuwend opdrachtgeverschap en het aanbestedingsbeleid. 

Meer informatie: Dyon Noy


Publicatie datum: 13 september 2020 00:00

Laatste nieuws