Verplichte gasafsluiting bestaande bouw dichterbij

Vanaf medio 2018 geen gasaansluiting meer in nieuwbouw. In de bestaande voorraad ontbreekt de afsluitmogelijkheid nog. Lastig als hele wijken van gas af moeten. Immers de netbeheerder zal toch een veilig gasnet in de hele woonwijk in stand moeten houden voor de laatste gasadepten. Minister Ollongren zet heel concreet de deur op een kier voor het afsluitrecht.


Sleutelpositie

De actuele planning is dat ondertekening van het Klimaatakkoord in oktober 2019 plaatsvindt. Na zes maanden in april 2020 oplevering van de eerste versie van de Regionale Energiestrategieën (RES). In 2021 stellen gemeenten de transitievisie warmte per wijk vast. Blijft het gasnet ten behoeve van schoon gas of waterstof? Of verdwijnt het gasnet als energiedrager voor verwarming ten faveure van een warmtenet of een verzwaard elektriciteitsnet? Als dat gasnet verdwijnt krijgen corporaties vaak een sleutelpositie. Als startmotor die vanaf 70% vrijwillige instemming door huurders voor 100% van het corporatiebezit instemt. Het lijkt onmogelijk om 100% participatie van particulieren te bereiken. Het huidige recht op een gasaansluiting dwingt de netbeheerder om in de hele wijk het gasnet in stand te houden voor particulieren die hoe dan ook niet van gas afwillen.

Ultiem

Ollongren kondigde het eerder al aan (eerder bericht Atriensis). Zij start nu met de mogelijkheid van verplicht afsluiten in proeftuinen en aangewezen herstructureringsgebieden. Als experiment en onderdeel van de Crisis- en herstelwet. Voorsorterend op de mogelijkheden van de nieuwe Omgevingswet. Zo ontstaat er steeds meer zicht op het handelingsperspectief voor huurders. In stappen en binnen een redelijke termijn van gas af. Eerst de stimulans om over te stappen en tenslotte de verplichte gasafsluiting:

  • Eerst de wortel. Bijvoorbeeld inspraak, instapkorting, subsidie, allerlei vormen van persoonlijke ondersteuning, gebouwgebonden financiering, individuele keuzemogelijkheden rondom de gasafsluiting en energiecoaching
  • Tenslotte de stok. Uiteraard pas als laatste middel op het moment dat alle mogelijkheden voor vrijwillige overstap niet geslaagd zijn. Alle voordelen verdwijnen gefaseerd. Ultiem verwijdert de netbeheerder de gasaansluiting

Meer informatie: Dyon Noy


Publicatiedatum: 22 juni 2019 00:00

Laatste nieuws