Kennisprogramma

2022

De verduurzaming van het corporatiebezit staat in het brandpunt van de belangstelling. Veel kaders zijn nog onduidelijk of niet op orde. Voor corporaties zaak om ontwikkelingen op de voet te volgen. Atriensis biedt hiervoor een compleet kennisprogramma aan:

  • Webinars
| 15.00 - 17.00 uur| Gericht op informatieoverdracht binnen overkoepelende duurzaamheidsthema's
  • Lunchlezingen
| 12.00 - 13.00 uur| Gericht op informatieoverdracht binnen maandelijks actuele thema's
  • Kennisbijeenkomsten
| 15.00 - 18.30 uur

| Gericht op interactie en kennisdeling*


*De kennisbijeenkomsten van Atriensis zijn in 2022 enkel toegankelijk voor klanten van Atriensis

Alle evenementen vinden altijd plaats op een donderdag. Hieronder meer informatie over de verschillende webinars en de mogelijkheid om aan te melden! 

Webinars

Aansluitkosten op warmtenetten fors omlaag door slimme aanpak

Wanneer:Donderdag 17 februari 2022
Tijd:15.00 - 17.00 uur


Aansluitkosten voor woningen op duurzame warmtenetten vormen te vaak een breekpunt bij het inwisselen van gas voor duurzame warmte. Afstel of uitstel is te vaak het gevolg. Wachten op nieuwe subsidies en op betere condities vanuit nu nog ontbrekende wet- en regelgeving. Atriensis is echter van mening dat ook zonder nieuwe spelregels aansluitkosten fors omlaag kunnen. Samen met specialisten en grote warmtebedrijven zijn alle nu nog niet in de praktijk benutte opties voor kostenverlaging op een rij gezet en op haalbaarheid getoetst. In dit webinar komen alle opties aan bod plus een calculatie van het kostenverlagende effect. Meteen toepasbaar.

Inkoopkracht of kartel

Wanneer:Donderdag 12 mei 2022
Tijd:

15.00 - 17.00 uur


Veel werk en beperkte middelen. Op dit moment voor corporaties de twee belangrijkste uitdagingen bij nieuwbouw, renovatie en verduurzaming. Een forse opgave, hoge grondstofprijzen, beperkte financiële middelen, leveringsproblemen en krapte in de arbeidsmarkt. Corporaties én ketenpartners zien inkoopbundeling als een deel van de oplossing. Met als doel een gezonde prijs-kwaliteitverhouding en leverings- en afzetzekerheid. Goede randvoorwaarden zijn een must om overtreding van mededingingsregels, uitsluiten van kleine partijen en afremmen van innovatie te voorkomen. In dit webinar een frisse blik op inkoopbundeling. Wanneer is inkoopbundeling een succes? Hoe kijkt de ACM naar mededinging? Plus een inspirerend praktijkvoorbeeld uit de sector.

Klimaatadaptief renoveren

Wanneer:Donderdag 3 november 2022
Tijd:

15.00 - 17.00 uur


Bij nieuwbouw gelden inmiddels regels om oververhitting tegen te gaan. In de bestaande voorraad zijn inmiddels de eerste rechtszaken tegen verhuurders van te warme woningen in het voordeel van huurders beslecht. Het klimaat warmt op en goed geïsoleerde woningen houden warmte langer vast. Ook extreme regenval vormt met regelmaat een bedreiging. Is de watersnood van juli 2021 in Limburg een voorbode van wat heel Nederland te wachten staat? In dit webinar komt aan bod hoe woningcorporaties snel inzicht in de hoogte van dergelijke risico’s krijgen. Vervolgens uiteraard praktisch voorbeelden hoe verduurzamingsprojecten aan te grijpen om op klimaatadaptatie te integreren. Met zeker niet de nadruk op kostbare en soms experimentele maatregelen. Alledaagse maatregelen als onderdeel van reguliere verduurzamingsprojecten zonder ingrijpende wijzigingen met dito kosten.

Bewonersparticipatie bij renovatie 2.0 (wijk)

Wanneer:Donderdag 8 december 2022
Tijd:

15.00 - 17.00 uur


De energietransitie komt in een andere fase. De urgentie is voor iedereen helder. Kaders zoals de transitievisie steeds meer bekend. Deze volgende fase vraagt om een andere benadering van de bewonerscommunicatie. Door woningcorporaties bij het opstellen van beleid en voorbereiden van ingrepen. Bij gemeenten en hun partners bij het opstellen en uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen. Tegelijkertijd is een woud aan communicatiemiddelen beschikbaar. Van hippe digitale tools tot meer traditionele keukentafelgesprekken. Hoe kunnen corporaties, gemeenten en hun partners hierin de juist mix bepalen? Welke middelen wanneer inzetten? Wat zijn best practices uit de voorhoede?

   

Lunchlezingen

Subsidieloket

Wanneer:Donderdag 27 januari 2022
Tijd:

12.00 - 13.00 uur


De afgelopen tien jaar zijn er veel nieuwe subsidies bijgekomen. Waar mogelijk maken corporaties natuurlijk gebruik van subsidies voor verduurzaming. Toch komt het voor dat subsidies worden misgelopen. Door onbekendheid met subsidieregelingen, interne onduidelijkheid over wie verantwoordelijk is voor het aanvragen of fouten in de aanvraag of afhandeling daarvan. Corporaties zoeken dan vaak ondersteuning bij het aanvragen van hun subsidieregelingen.

Antwoord op de vraag van corporaties is het Subsidieloket van Atriensis projecten. Het Subsidieloket richt zich op duurzaamheids- en nieuwbouwsubsidies voor corporaties. Wil je meer weten over het subsidieloket? Meld je dan nu aan voor de lunchlezing.

Herziene EPV

Wanneer:Donderdag 17 maart 2022
Tijd:

12.00 - 13.00 uur


De energieprestatievergoeding (EPV) Is al lang onderwerp van discussie. Ingevoerd in 2016 om bij Nul op de meter (NOM) woningen buiten de kale huur om aan huurders een extra vergoeding in rekening te kunnen brengen. In basis een goed plan. Maar in de praktijk lastig door hoge administratieve lasten en kosten voor monitoring. Na invoering van de nieuwe rekenmethodiek NTA 8800 per 1 januari 2021 ging het mis. De nieuwe rekenmethodiek bleek onverwacht veel strenger. Daarom geldt tijdelijk een overgangsregime met de oude rekenmethodiek en de oude grenswaarden. Inmiddels werkt de overheid aan een volledige herziening van de EPV die het gebruik eenvoudiger moet maken. In deze lunchlezing de laatste stand van zaken. Met tips voor lopende en nieuwe renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Opschalen toepassing van hybride warmtepompen

Wanneer:Donderdag 21 april 2022
Tijd:

12.00 - 13.00 uur


CO2-neutraliteit in 2050 is de stip op de horizon. Maar de urgentie voor ambitieuze tussentijdse doelstellingen is fors gegroeid. 55% CO2-reductie in 2030 is vooralsnog de mijlpaal.Hybride warmtepompen kunnen, mits goed toegepast in reeds redelijk geïsoleerde woningen, een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van deze mijlpaal.

De hoge gasprijzen en hogere ISDE-subsidie maken 2022 hét jaar voor opschaling van hybride warmtepompen. Toch blijft grootschalige toepassing van hybride warmtepompen in de corporatiesector tot nu toe achterwege. Hoe komt dit? En belangrijker: hoe kan het wèl!

In deze lunchlezing komt het allemaal aan bod. Van hardware tot software. Van beleid tot praktijk. Met voorstellen voor quick wins en toelichting van de beslisboom die Atriensis projecten ontwikkelde.

Lancering Atriensis Routekaart

Wanneer:Donderdag 19 mei 2022
Tijd:

12.00 - 13.00 uur


Een CO2-neutraal Nederland in 2050 is het doel. Om dat te bereiken moet nu actie ondernomen worden. Maar waar begin je? Hoe maak je als woningcorporatie lange termijn plannen? Hoe krijg je grip op de te nemen maatregelen en te maken kosten? De Atriensis Routekaart CO2-neutraliteit 2050 helpt hierbij. De Routekaart is een tool van Atriensis projecten waarmee woningcorporaties voor hun woningbezit kunnen zien welke stappen nodig zijn om in 2050 een volledig CO2-neutraal bezit te krijgen.

Aan de hand van het woningbezit, de exploitatiestrategie en de transitievisie warmte berekent de slimme tool de benodigde maatregelen en kosten om een CO2-neutraal woningbezit te hebben in 2050. Ook geeft de Routekaart door middel van GIS kaarten inzicht in energieprestatie van woningen en overige duurzaamheidsvragen zoals oververhitting en risico op overstroming. Tijdens deze lunchlezing lanceren we de Atriensis Routekaart en lichten we deze toe.

Renoveren en toch koele woning (Geannuleerd: nieuwe datum volgt later)

Wanneer:Donderdag 17 november 2022
Tijd:

12.00 - 13.00 uur


De zomer van 2022 was de op een na warmste ooit gemeten op het noordelijk halfrond. Wereldwijd sneuvelden tientallen hitterecords. Toch was dit 'een van de koelste zomers van de rest van je leven’, aldus de Correspondent. Opwarming van de aarde is onomkeerbaar. Corporaties krijgen steeds vaker met klagende huurders te maken. Regelmatig ook terechte bezwaren omdat huurders met de beste wil van de wereld geen leefbaar binnenklimaat in hitteperiodes bereiken. Met rechtszaken als gevolg. Energiebesparing en aardgasvrij maken meestal nu al integraal onderdeel van beleidsplannen. Maar voor het tegengaan van oververhitting ontbreken concrete strategieën. In deze lunchlezing komen de door corporaties te treffen maatregelen aan bod. Hoe integreer je deze in beleidsplannen? Wat zijn verwachte kosten?  

Het naisoleren van spouwen

Wanneer:Donderdag 15 december 2022
Tijd:

12.00 - 13.00 uur


De Standaard is het nieuwe richtpunt voor het isolatieniveau van bestaande woningen. Uitgangspunt hierin is dat na geïsoleerde spouwmuren als oplossing volstaan voor spijtvrije isolatie. Meer hoeft niet! Maar dan is het wel zaak om lege ruimtes in spouwmuren op verantwoorde wijze te vullen. Dat lijkt gemakkelijker dan het is. Zijn kleine restruimtes na te isoleren? Welk product in welke situatie? Zijn eerder na geïsoleerde spouwen leeg te zuigen ten faveure van een veel beter product?  In deze lunchlezing komen op basis van heldere stroomschema’s alle denkbare situaties aan bod met de meest wenselijke oplossing.

   

Kennisbijeenkomsten

Atriensis gaat in 2022 weer kennisbijeenkomsten organiseren! Althans, dat is de bedoeling. Het blijft natuurlijk altijd spannend en onzeker of dergelijke bijeenkomsten in 2022 doorgang kunnen vinden. Toch is Atriensis alvast begonnen met de voorbereidingen. Zie hieronder de twee kennisbijeenkomsten.

Dit jaar zijn de kennisbijeenkomsten op de kantoren van Atriensis in Amstelveen, Zwolle en Eindhoven uitsluitend toegankelijk voor klanten van Atriensis. De kennisbijeenkomst in Utrecht is toegankelijk voor alle andere geïnteresseerden en wanneer de kantoren van Atriensis vol zitten. Klanten van Atriensis krijgen voor deze kennisbijeenkomsten nog een separate uitnodiging.

De Standaard

Wanneer:Donderdag 2 juni 2022| Amstelveen 
 Donderdag 9 juni 2022| Zwolle 
 Donderdag 16 juni 2022| Eindhoven 
 Donderdag 23 juni 2022| Utrecht 
Tijd:15.00 - 17.00 uur | Inhoudelijk gedeelte  
 17.00 - 18.30 uur | Netwerkborrel  


Aangekondigd in het Klimaatakkoord 2019. Een ‘op weg naar aardgasvrij’ – standaard voor woningen. Om handelingsperspectief te bieden aan eigenaren die spijtvrij willen verduurzamen. Na het Klimaatakkoord bleef het stil rondom de standaard. Alle aandacht ging uit naar de nieuwe rekenmethodiek voor energielabels, de NTA 8800. Voorjaar 2021 was er ineens beweging. In een brief aan de Tweede Kamer presenteerde de minister de standaard en streefwaarden. Een nieuwe meetlat voor energieprestatie van woningen. Gebaseerd op isolatie en ventilatie. En voorlopig naast het energielabel. Centraal in deze bijeenkomst de betekenis van de standaard voor duurzaamheidsbeleid van corporaties. Met uitleg, achtergronden en voorbeelden.

Sneller en slimmer verduurzamen met vernieuwend opdrachtgeverschap

Wanneer:Donderdag 29 september 2022| Zwolle 
 Dinsdag 4 oktober 2022| Eindhoven 
Tijd:15.00 - 17.00 uur | Inhoudelijk gedeelte  
 

17.00 - 18.30 uur | Netwerkborrel

  


Het Klimaatakkoord van 2019 gaat uit van een kostendaling van zeker 20% in 2030. Dat klinkt als een illusie in tijden dat prijzen op alle gebieden fors stijgen omdat de vraag nu eenmaal het aanbod ruimschoots overstijgt. Maar bij de pakken neerzitten is geen keuze. Wat is de beste aanpak? Alleen of samen met andere corporaties? Losse componenten of totaalaanpak voor woningtypes? In deze kennisbijeenkomst staan niet de geleerden met nog niet bewezen modelaanpakken centraal. Wel de inmiddels bewezen succesverhalen. Praktijkvoorbeelden van pragmatische en succesvolle corporaties waar iedereen zich aan moet optrekken. Een beter duurzaamheidsresultaat voor lagere kosten. Met adviezen hoe zelf meteen aan de slag te gaan.